Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim

Rekrutacja 2023/2024

Rekrutacja do przedszkoli

Zasady rekrutacji do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Bielsku Podlaskim na rok szkolny 2023/2024

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2017 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej, jeśli w poprzednim roku szkolnym korzystało z wychowania przedszkolnego albo posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2018 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2019 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2020 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli wskazanych we wniosku, dziecku zostanie wskazane inne miejsce realizacji edukacji przedszkolnej.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

1. Informacje ogólne

Rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzą:

 • Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim, ul.

Żeromskiego 4,

 • Przedszkole nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim, ul. Kościuszki 16,

 • Przedszkole nr 7 Kubusia Puchatka w Bielsku Podlaskim, ul. Kazanowskiego2,

 • Przedszkole nr 9 Leśna Polana w Bielsku Podlaskim, ul. Kazanowskiego 2a,

• Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim, ul.Wysockiego 6 – oddziały przedszkolne,

 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim, ul.Kościuszki 21 – oddział przedszkolny.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w Bielsku Podlaskim:

 • dzieci 3-4-5-6-cio letnie (urodzone w latach 2020-2017)oraz

 • dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Miastem Bielsk Podlaski mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będą dysponowały wolnymi miejscami.

Dzieci urodzone w 2021 r. nie uczestniczą w rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 roku) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkola po zakończeniu rekrutacji – na wolne miejsca.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

2. Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w bieżącym roku szkolnym

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu

nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego czyli do 20 lutego 2023 r.

Niezłożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 w terminie określonym w harmonogramie, oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko obecnie uczęszcza.

W sytuacji, gdy rodzice dziecka zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola samorządowego, niż to do którego dziecko obecnie uczęszcza, rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisanego do przedszkola po raz pierwszy. Należy jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.

3. Postępowanie rekrutacyjne

 • Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.

 • Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać u dyrektora przedszkola/Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 5.

Wypełniony wniosek należy podpisać i złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej prowadzącym rekrutację.

4. Kryteria naboru

1) Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria ustawowe.

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę wolnych miejsc w danym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe które posiadają jednakową wartość:

a) wielodzietność rodziny kandydata, tj. kryterium dotyczące rodziny wychowującej troje i więcej dzieci. Dokumentem potwierdzającym spełnianie tego kryterium jest oświadczenie o wielodzietności kandydata; b) niepełnosprawność kandydata;

 1. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 2. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 3. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 4. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

 5. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w lit. b-e to:

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023r. poz. 100 z późn. zm.) f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium to prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację, akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. Spełnianie powyższego kryterium potwierdza dokument stwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.)

Dokumenty wymienione w lit. b-g mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez rodzica. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

2) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie/lub jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (nie więcej niż 6 kryteriów, które mogą mieć różną wartość).

Uchwałą nr XVII/153/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium, określono następujące kryteria samorządowe:

 • pozostawanie obojga rodziców lub odpowiednio rodzica samotniewychowującego kandydata w zatrudnieniu (prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie gospodarstwa rolnego) lub pobieranie nauki w systemie stacjonarnym – 6 punktów,

 • pozostawanie jednego z rodziców w zatrudnieniu (prowadzenie działalnościgospodarczej, prowadzenie gospodarstwa rolnego) lub pobieranie nauki w systemie stacjonarnym – 3 punkty,

 • rozpoczynanie lub kontynuowanie w roku szkolnym, na który prowadzonajest rekrutacja edukacji w danym przedszkolu/szkole podstawowej przez rodzeństwo kandydata – 3 punkty,

 • ze względu na specyfikę Przedszkola Nr 9 Leśna Polana – złożenie wniosku oobjęcie dziecka nauką języka ukraińskiego – 2 punkty,

 • w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbępunktów jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając kolejno rok, miesiąc i dzień urodzenia – 1 punkt.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są odpowiednio:

 1. zatrudnienie – zaświadczenie z zakładu pracy;

 2. prowadzenie działalności gospodarczej – ksero dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności;

 3. prowadzenie gospodarstwa rolnego – zaświadczenie z Urzędu Gminy;4) pobieranie nauki – zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki w trybie stacjonarnym;

5) pisemne zgłoszenie kandydata na naukę języka ukraińskiego w Przedszkolu nr 9 Leśna Polana w Bielsku Podlaskim.

Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym z kryteriów. Brak dokumentów – załączników do wybranego kryterium – eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 • żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach w wyznaczonym terminie,

 • zwrócić się do Burmistrza Miasta, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski

(Zarządzenie Nr 677/23 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 stycznia 2023 roku):

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

termin w postępowaniu rekrutacyjnym – od 27 lutego 2023 roku do 14 marca 2023 roku; termin w postępowaniu uzupełniającym – od 8 maja 2023 roku do 15 maja 2023 roku.

 1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w artykuł 150 ustęp 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 1082):

termin w postępowaniu rekrutacyjnym – do 24 marca 2023 roku; termin w postępowaniu uzupełniającym – do 19 maja 2023 roku.

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

termin w postępowaniu rekrutacyjnym – 28 marca 2023 roku; termin w postępowaniu uzupełniającym – 23 maja 2023 roku.

 1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia:

termin w postępowaniu rekrutacyjnym – od 29 marca 2023 roku do 5 kwietnia 2023 roku; termin w postępowaniu uzupełniającym – od 24 maja 2023 roku do 26 maja 20223 roku.

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

termin w postępowaniu rekrutacyjnym – 12 kwietnia 2023 roku; termin w postępowaniu uzupełniającym – 30 maja 2023 roku.

Procedura odwoławcza

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatówprzyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

 • W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekunawniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata. • Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 • Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej,służy skarga do sądu administracyjnego.

Rekrutacja uzupełniająca

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola dysponujące wolnymi miejscami przeprowadzą rekrutację uzupełniającą.

Wnioski złożone w placówkach z wolnymi miejscami podlegają procedurze rekrutacyjnej opisanej powyżej.