Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://p5krasnalhalabala.eprzedszkola.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-12-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-15.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. 
 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków
 • Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • Niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki
 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
   
 • Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
  1. wersję kontrastową,
  2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  3. wyróżnienie odnośników.

 

 • Administrator/osoby odpowiedzialne za stronę dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim, e-mail: przedszkole5bielsk@outlook.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 085 730 30 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich:  https://www.rpo.gov.pl/ 

 

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Nr 5Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim
ul. T. Kościuszki 16

17- 100 Bielsk Podlaski

tel/fax 085 730 30 13

e-mail: przedszkole5bielsk@outlook.com 

 1. Wejście do budynku znajdują się od drogi osiedlowej skręcając z ulicy 3-go Maja. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.
 2. Aby wejść do budynku należy pokonać 7 stopni (jest dostępny podjazd) oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Przy drzwiach po lewej prawej stronie na wysokości około 145 cm. znajduje się dzwonek.  
 3. Budynek jest dwupoziomowy (poziom 0 i 1) - posiada schody, brak windy.
 4. Przy schodach wejściowych znajduje się podjazd. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
 5. Przedszkole posiada własny ogrodzony parking.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.