Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim

REKRUTACJA 2022/23

Zasady rekrutacji do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Bielsku Podlaskim na rok szkolny 2022/2023

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2016 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej, jeśli w poprzednim roku szkolnym korzystało z wychowania przedszkolnego albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2017 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2018 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2019 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli wskazanych we wniosku, dziecku zostanie wskazane inne miejsce realizacji edukacji przedszkolnej.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach  podstawowych na rok szkolny 2022/2023 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

 1. Informacje ogólne

Rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzą:

 • Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim, ul. Żeromskiego 4,
 • Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim, ul. Kościuszki 16,
 • Przedszkole Nr 7 Kubusia Puchatka w Bielsku Podlaskim, ul. Kazanowskiego 2,
 • Przedszkole Nr 9 Leśna Polana w Bielsku Podlaskim, ul. Kazanowskiego 2a,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim, ul. Wysockiego 6 – oddziały przedszkolne,
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim, ul. Kościuszki 21 – oddział przedszkolny.
 • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w Bielsku Podlaskim:

–  dzieci 3-4-5-6-letnie (urodzone w latach 2019-2016)

oraz

–  dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Miastem Bielsk Podlaski mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będą dysponowały wolnymi miejscami.
 • Dzieci urodzone w 2020 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 roku) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkola po zakończeniu rekrutacji – na wolne miejsca.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.
 • Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.
 1. Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w bieżącym roku szkolnym.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu  wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego czyli do 21 lutego 2022 r.

Niezłożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 w terminie określonym w harmonogramie, oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko obecnie uczęszcza.

W sytuacji, gdy rodzice dziecka zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola samorządowego, niż to do którego dziecko obecnie uczęszcza, rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisanego do przedszkola po raz pierwszy. Należy jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce  w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.

 1. Postępowanie rekrutacyjne.
 • Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.
 • Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać u dyrektora przedszkola/Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 5.

Wypełniony wniosek należy podpisać i złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej prowadzącym rekrutację.

 

 1. Kryteria naboru.
 • 1) Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria ustawowe.

W przypadku,  gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę wolnych miejsc w danym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe które posiadają jednakową wartość.

a) wielodzietność rodziny kandydata, tj kryterium dotyczące rodziny wychowującej troje i więcej dzieci. Dokumentem potwierdzającym spełnianie tego kryterium jest oświadczenie o wielodzietności kandydata.

b) niepełnosprawność kandydata;

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określnych w lit. b-e to: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021r. poz. 573 z późn. zm.)

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium to prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację, akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą

Spełnianie powyższego kryterium potwierdza dokument stwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.)

Dokumenty wymienione w lit. b-g mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez rodzica. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 • 2) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie/lub jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (nie więcej niż 6 kryteriów, które mogą mieć różną wartość).

Uchwałą nr XVII/153/20  Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium, określono następujące kryteria samorządowe:

 • pozostawanie obojga rodziców lub odpowiednio rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu (prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie gospodarstwa rolnego) lub pobieranie nauki w systemie stacjonarnym – 6 punktów,
 • pozostawanie jednego z rodziców w zatrudnieniu (prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie gospodarstwa rolnego) lub pobieranie nauki w systemie stacjonarnym – 3 punkty,
 • rozpoczynanie lub kontynuowanie w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja edukacji w danym przedszkolu/szkole podstawowej przez rodzeństwo kandydata – 3 punkty,
 • ze względu na specyfikę Przedszkola Nr 9 Leśna Polana – złożenie wniosku o objęcie dziecka nauką języka ukraińskiego – 2 punkty,
 • w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając kolejno rok, miesiąc i dzień urodzenia – 1 punkt.

 Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są odpowiednio:

1)  zatrudnienie – zaświadczenie z zakładu pracy;

2)  prowadzenie działalności gospodarczej – ksero dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności;

3)  prowadzenie gospodarstwa rolnego – zaświadczenie z Urzędu Gminy;

4)  pobieranie nauki – zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki w trybie stacjonarnym;

5)  pisemne zgłoszenie kandydata na naukę języka ukraińskiego w Przedszkolu Nr 9 Leśna Polana w Bielsku Podlaskim.

Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym z kryteriów. Brak dokumentów – załączników do wybranego kryterium – eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 • żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach w wyznaczonym terminie,
 • zwrócić się do Burmistrza Miasta, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski (Zarządzenie Nr 506/22 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 stycznia 2022 roku):

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym – od 1 marca 2022 roku do 18 marca 2022 roku; 

Termin w postepowaniu uzupełniającym  – od 6 maja 2022 roku do 13 maja 2022 roku;                   

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w artykuł 150 ustęp 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 1082):

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym  – do 25 marca 2022 roku;

Termin w postepowaniu uzupełniającym  – od 16 maja 2022 roku do 20 maja 2022 roku;

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym  –  29 marca 2022 roku;

Termin w postępowaniu uzupełniającym  – 23 maja 2022 roku;

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia:

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym  – od 1 kwietnia 2022 roku do 13 kwietnia 2022 roku;

Termin w postępowaniu uzupełniającym  – od 24 maja 2022 roku do 27 maja 20222 roku;

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym – 20 kwietnia 2022 roku;

Termin w postępowaniu uzupełniającym – 30 maja 2022 roku.

Procedura odwoławcza

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 • W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
 • Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego.

Rekrutacja uzupełniająca

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola dysponujące wolnymi miejscami przeprowadzą rekrutację uzupełniającą.

Wnioski złożone w placówkach z wolnymi miejscami podlegają procedurze rekrutacyjnej opisanej powyżej.

Informujemy, że na rok szkolny 2022/2023 Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim może przyjąć 49 dzieci.

Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywać się będzie w terminie od 01.03.2022r do 18.03.2022r.

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszona będzie na drzwiach przedszkola oraz dostępna na stronie internetowej placówki( zgodnie z harmonogramem rekrutacji)  29 marca 2022.

Lista dzieci niezakwalifikowanych do Przedszkola Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim na rok szkolny 2022/2023

 

2019

 1. Bańkowski Szymon
 2. Bobel Lena
 3. Borowska Zofia
 4. Car Aleksander
 5. Demidiuk Tymon
 6. Dobrogowski Jan
 7. Dudicz Emilia
 8. Falkowski Nikodem
 9. Fiedoruk Igor
 10. Grygoruk Karen
 11. Hryniewicki Tomasz
 12. Iwanicki Jakub
 13. Jankowska Zofia
 14. Jaszczuk Hanna
 15. Kowalczuk Alicja
 16. Krauze Nadia Małgorzata
 17. Kriszpiniuk Kalina
 18. Krukowski Kacper
 19. Kulczewska Emilia
 20. Kuras Fabian
 21. Lenartowicz Zofia
 22. Maksimiuk Filip
 23. Maksymiuk Olga
 24. Meteńko Alicja
 25. Mieleszko Marcel
 26. Miller Aleksander
 27. Naliwajko Maria
 28. Niczyporuk Maria
 29. Niewiński Stanisław
 30. Opryszczko Aleksandra
 31. Ostrowska Maria
 32. Paradowicz Alan
 33. Piotrowska Eliza Barbara
 34. Pryzowicz Zuzanna
 35. Rudkowska Lilianna
 36. Rusak Bartosz
 37. Sibińska Marcelina
 38. Sidorski Mateusz
 39. Siemieniuk Tymoteusz
 40. Skobel Daria
 41. Sokołowski Gabriel
 42. Szatyłowicz Zofia
 43. Szerszeń Aurelia
 44. Tkaczuk Marcelina
 45. Tomczuk Antonina
 46. Turowski Wiktor
 47. Tyszuk Wojciech
 48. Wawrzeniuk Krzysztof
 49. Wierciński Aleksander
 50. Wiktoruk Miłosz
 51. Witkiewicz Filip
 52. Woźniak Zofia
 53. Wypychowska Hanna
 54. Zabłudowska Anna
 55. Zarzecki Bartłomiej
 56. ZimnochJakub
 57. Żero Iga
 58. Żukowska Hanna

 

Rocznik 2018

 1. Bogusz Karolina
 2. Hornowska Izabela
 3. Iljaszuk Hanna
 4. Kopa Barbara
 5. Krukowska Dominika
 6. Majewska Laura
 7. Pawłowski Szymon
 8. Piotrowska Jana
 9. Ryżyk Adrian
 10. Strus Gabriel
 11. Wińska Patrycja

Rocznik 2017

 

 1. Borkowski Antoni
 2. Burak Szymon
 3. Gawryluk Miłosz Jan
 4. Minkiewicz Milena

Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim na rok szkolny 2022/2023

Rocznik 2019

 1. Artyszuk Maria
 2. Bobik-Sakowicz Nina Sara
 3. Bondaruk Wiktoria
 4. Demianiuk Jakub
 5. Dreszler Liliana
 6. Dunda Eliza
 7. Gerez Mikołaj
 8. Iwaniuk Maria
 9. Iwaniuk Olga
 10. Kawiecki Olaf
 11. Konachowicz Julian
 12. Kornowicz Antonina
 13. Kotowicz Kuba
 14. Kryński Krzysztof
 15. Kunicki Kacper
 16. Lubowicka Maria
 17. Malinowska- Niedźwiedzka Helena
 18. Miłkowska Celina
 19. Niesteruk Jan
 20. Piłaszewicz Emilia
 21. Sawczuk Michał
 22. Sawicki Wiktor
 23. Sidorski Mikołaj
 24. Stępkowska Amelia
 25. Świętochowski Jakub
 26. Taranta Paulina
 27. Walnik Lena
 28. Wasiluk Julia
 29. Zabłocki Aleksander

 

2018

 1. Bolesta Kornelia
 2. Bondaruk Anastazja
 3. Kawiecka Urszula
 4. Mielnicka Marika
 5. Niewińska Marlena

2017

 1. Bolesta Eliza
 2. Dunda Magdalena
 3. Jabłońska Aleksandra
 4. Kamieński Jakub
 5. Kozłowski Aleksander
 6. Malinowska Zuzanna
 7. Pietraszko Laura
 8. Piotrowska Natalia
 9. Wieremiejuk Karol
 10. Wieremiejuk Wiktoria

Rocznik 2016

 1. Iwaniuk Piotr
 2. Kotowicz Blanka
 3. Malinowska Marcelina
 4. Pietraszko Marcel
 5. Stalewski Aleksander

 

Jednocześnie stwierdza się, że wymagana ilość punktów dla kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim wynosi 7.

      Komisja rekrutacyjna

Katarzyna Czykwin-  przewodnicząca komisji (nauczyciel przedszkola)

Jolanta Ziniewicz – członek komisji (nauczyciel przedszkola)

               Urszula Bedeniczuk – członek komisji (nauczyciel przedszkola)

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola potwierdzają wolę przyjęcia dziecka w terminie od 1 kwietnia do 13 kwietnia 2022r. Brak pisemnego potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. Jednocześnie informujemy, że w wypadku rezygnacji z miejsca w przedszkolu na wolne miejsca przyjmowane będą  dzieci z listy niezakwalifikowanych kolejno według ilości punktów.

              Lista dzieci przyjętych  do Przedszkola Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim na rok szkolny 2022/2023

Rocznik 2019

 

 1. Artyszuk Maria
 2. Bobik-Sakowicz Nina Sara
 3. Bondaruk Wiktoria
 4. Borowska Zofia
 5. Demianiuk Jakub
 6. Dunda Eliza
 7. Gerez Mikołaj
 8. Iwaniuk Maria
 9. Iwaniuk Olga
 10. Konachowicz Julian
 11. Kotowicz Kuba
 12. Kryński Krzysztof
 13. Kunicki Kacper
 14. Lubowicka Maria
 15. Malinowska- Niedźwiedzka Helena
 16. Miłkowska Celina
 17. Niesteruk Jan
 18. Opryszczko Aleksandra
 19. Piłaszewicz Emilia
 20. Sawicki Wiktor
 21. Sidorski Mateusz
 22. Siemieniuk Tymon
 23. Stępkowska Amelia
 24. Świętochowski Jakub
 25. Taranta Paulina
 26. Turowski Wiktor
 27. Walnik Lena
 28. Zabłudowska Anna

2018

 1. Bogusz Karolina
 2. Bondaruk Anastazja
 3. Hornowska Izabela
 4. Kopa Barbara
 5. Krukowska Dominika
 6. Majewska Laura
 7. Mielnicka Marika
 8. Piotrowska Jana
 9. Strus Gabriel

2017

 1. Dunda Magdalena
 2. Jabłońska Aleksandra
 3. Kozłowski Aleksander
 4. Malinowska Zuzanna
 5. Minkiewicz Milena
 6. Pietraszko Laura
 7. Piotrowska Natalia
 8. Wieremiejuk Karol
 9. Wieremiejuk Wiktoria

Rocznik 2016

 

 1. Malinowska Marcelina
 2. Pietraszko Marcel
 3. Stalewski Aleksander

    Lista dzieci nieprzyjętych  do Przedszkola Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim na rok szkolny 2022/2023

2019

 1. Bańkowski Szymon
 2. Bobel Lena
 3. Car Aleksander
 4. Demidiuk Tymon
 5. Dobrogowski Jan
 6. Dreszler Liliana
 7. Dudicz Emilia
 8. Falkowski Nikodem
 9. Fiedoruk Igor
 10. Grygoruk Karen
 11. Hryniewicki Tomasz
 12. Iwanicki Jakub
 13. Jankowska Zofia
 14. Jaszczuk Hanna
 15. Kawiecki Olaf
 16. Kornowicz Antonina
 17. Kowalczuk Alicja
 18. Krauze Nadia Małgorzata
 19. Kriszpiniuk Kalina
 20. Krukowski Kacper
 21. Kulczewska Emilia
 22. Kuras Fabian
 23. Lenartowicz Zofia
 24. Maksimiuk Filip
 25. Maksymiuk Olga
 26. Meteńko Alicja
 27. Mieleszko Marcel
 28. Miller Aleksander
 29. Naliwajko Maria
 30. Niczyporuk Maria
 31. Niewiński Stanisław
 32. Ostrowska Maria
 33. Paradowicz Alan
 34. Piotrowska Eliza Barbara
 35. Pryzowicz Zuzanna
 36. Rudkowska Lilianna
 37. Rusak Bartosz
 38. Sawczuk Michał
 39. Sibińska Marcelina
 40. Sidorski Mikołaj
 41. Skobel Daria
 42. Sokołowski Gabriel
 43. Szatyłowicz Zofia
 44. Szerszeń Aurelia
 45. Tkaczuk Marcelina
 46. Tomczuk Antonina
 47. Tyszuk Wojciech
 48. Wasiluk Julia
 49. Wawrzeniuk Krzysztof
 50. Wierciński Aleksander
 51. Wiktoruk Miłosz
 52. Witkiewicz Filip
 53. Woźniak Zofia
 54. Wypychowska Hanna
 55. Zabłocki Aleksander
 56. Zarzecki Bartłomiej
 57. ZimnochJakub
 58. Żero Iga
 59. Żukowska Hanna

Rocznik 2018   

 1. Bolesta Kornelia
 2. Iljaszuk Hanna
 3. Kawiecka Urszula
 4. Niewińska Marlena
 5. Pawłowski Szymon
 6. Ryżyk Adrian
 7. Wińska Patrycja

Rocznik 2017

 1. Borkowski Antoni
 2. Burak Szymon
 3. Gawryluk Miłosz Jan
 4. Bolesta Eliza
 5. Kamieński Jakub

Rocznik 2016

 1. Iwaniuk Piotr
 2. Kotowicz Blanka

 

 

Jednocześnie stwierdza się, że wymagana ilość punktów dla kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim wynosi 7.