Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim

REKRUTACJA 2021/22

 INFORMUJEMY, ŻE NA  ROK  SZKOLNY 2021/2022  PRZEDSZKOLE   NR 5 KRASNALA  HAŁABAŁY  W  BIELSKU  PODLASKIM  MOŻE  PRZYJĄĆ  36 DZIECI

ZASADY REKRUTACJI WRAZ Z HARMONOGRAMEM REKRUTACJI  NA  ROK  SZKOLNY  2021/2022  ZNAJDUJE  SIĘ  NA  TABLICY  OGŁOSZEŃ ORAZ  W  ZAKŁADCE  „REKRUTACJA” STRONY  INTERNETOWEJ PLACÓWKI (p5krasnalhalabala.eprzedszkola.pl)

DRUKI WNIOSKÓW O  PRZYJĘCIE  DO  PRZEDSZKOLA WRAZ Z  DRUKAMI  OŚWIADCZEŃ ( O  WIELODZIETNOŚCI  RODZINY I  SAMOTNYM  WYCHOWANIU  DZIECKA)  BĘDĄ DOSTĘPNE  NA  STRONIE INTERNETOWEJ  ORAZ W  PRZEDSIONKU PRZEDSZKOLA

WYPEŁNIONE DRUKI WNIOSKÓW  WRAZ Z  NIEZBĘDNYMI  ZAŚWIADCZENIAMI   SKŁADAĆ  NALEŻY U  DYREKTORA  PRZEDSZKOLA.

WYDAWANIE  I  PRZYJMOWANIE  WNIOSKÓW ODBYWAĆ  SIĘ  BĘDZIE   W  TERMINIE OD  01.03.2021r  DO 19.03.2021r .

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Bielsku Podlaskim na rok 2021/2022

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2015 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.  Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej, jeśli w poprzednim roku szkolnym korzystało z wychowania przedszkolnego albo posiada opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2016 roku), dzieci czteroletnie (urodzone w 2017 roku) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2018 roku) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli wskazanych we wniosku, dziecku zostanie wskazane inne miejsce realizacji edukacji przedszkolnej.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole  podstawowej na rok szkolny 2021/2022 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

1. Informacje ogólne

Rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzą:

 • Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim, ul. Żeromskiego 4,
 • Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim, ul. Kościuszki 16,
 • Przedszkole Nr 7 Kubusia Puchatka w Bielsku Podlaskim, ul. Kazanowskiego 2,
 • Przedszkole Nr 9 Leśna Polana w Bielsku Podlaskim, ul. Kazanowskiego 2a,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 imienia kapitana Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim, ul. Wysockiego 6  oddziały przedszkolne.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w Bielsku Podlaskim.:

 • dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2018-2015) oraz
 • dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Miastem Bielsk Podlaski mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będą dysponowały wolnymi miejscami.

Dzieci urodzone w 2019 roku nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 roku) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkola po zakończeniu rekrutacji na wolne miejsca.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie. Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

2. Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w bieżącym roku szkolnym

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, czyli do 22 lutego 2021 roku.

Niezłożenie deklaracji o kontynowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 w terminie określonym w harmonogramie, oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko obecnie uczęszcza. 

W sytuacji, gdy rodzice dziecka zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola samorządowego, niż to, do którego dziecko obecnie uczęszcza, rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisanego do przedszkola po raz pierwszy. Należy jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.

3. Postępowanie rekrutacyjne

 • Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.  
 • Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać u dyrektora przedszkola/Szkoły Podstawowej nr 2.

Wypełniony wniosek należy podpisać i złożyć w przedszkolu prowadzącym rekrutację.

4. Kryteria naboru

1) Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tak zwane kryteria ustawowe.

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę wolnych miejsc w danym przedszkolu, na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe, tak zwane kryteria ustawowe, które posiadają jednakową wartość.

 1. wielodzietność rodziny kandydata, to jest kryterium dotyczące rodziny wychowującej troje i więcej dzieci. Dokumentem potwierdzającym spełnianie tego kryterium jest oświadczenie o wielodzietności kandydata.
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;  
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określnych w literach b-e to: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020r. poz. 426 z późn. zm.).

f) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium, to prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację, akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą  spełnianie powyższego kryterium potwierdza  dokument stwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.)

Dokumenty wymienione w literach b-g mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z artykułem 76a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez rodzica. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

2) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie lub jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (nie więcej niż 6 kryteriów, które mogą mieć różną wartość).

Uchwałą nr XVII/153/20  Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium, określono następujące kryteria samorządowe:

 • pozostawanie obojga rodziców lub odpowiednio rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu (prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie gospodarstwa rolnego) lub pobieranie nauki w systemie stacjonarnym  6 punktów,
 • pozostawanie jednego z rodziców w zatrudnieniu (prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie gospodarstwa rolnego) lub pobieranie nauki w systemie stacjonarnym  3 punkty,
 • rozpoczynanie lub kontynuowanie w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja edukacji w danym przedszkolu/szkole podstawowej przez rodzeństwo kandydata  3 punkty,
 • ze względu na specyfikę Przedszkola Nr 9 Leśna Polana  złożenie wniosku o objęcie dziecka nauką języka ukraińskiego  2 punkty,
 • w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając kolejno rok, miesiąc i dzień urodzenia  1 punkt.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są odpowiednio:

 1. zatrudnienie  zaświadczenie z zakładu pracy;
 2. prowadzenie działalności gospodarczej  ksero dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności;
 3. prowadzenie gospodarstwa rolnego  zaświadczenie z Urzędu Gminy;
 4. pobieranie nauki  zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki w trybie stacjonarnym;
 5. pisemne zgłoszenie kandydata na naukę języka ukraińskiego w Przedszkolu Nr 9 Leśna Polana w Bielsku Podlaskim.

Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym z kryteriów. Brak dokumentów  załączników do wybranego kryterium  eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (artykuł 150 ustęp 6 ustawy Prawo oświatowe). 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 • żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w wyznaczonym terminie,
 • zwrócić się do Burmistrza Miasta, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym  w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski (Zarządzenie Nr 349/21 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2021 roku):

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym  od 1 marca 2021 roku do 19 marca 2021 roku;
  Termin w postępowaniu uzupełniającym  od 4 maja 2021 roku do 14 maja 2021 roku;
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w artykuł 150 ustęp 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku  Prawo oświatowe (Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 910):
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym  do 25 marca 2021 roku;
  Termin w postępowaniu uzupełniającym  od 17 maja 2021 roku do 21 maja 2021 roku
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym  31 marca 2021 roku;
  Termin w postępowaniu uzupełniającym  24 maja 2021 roku;
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia:
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym  od 6 kwietnia 2021 roku do 15 kwietnia 2021 roku;
  Termin w postępowaniu uzupełniającym  od 25 maja 2021 roku do 28 maja 2021 roku;
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym  19 kwietnia 2021 roku;
  Termin w postępowaniu uzupełniającym  31 maja 2021 roku.

Procedura odwoławcza

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 • W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
 • Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego.

Rekrutacja uzupełniająca

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola dysponujące wolnymi miejscami przeprowadzą rekrutację uzupełniającą.

Wnioski złożone w placówkach z wolnymi miejscami podlegają procedurze rekrutacyjnej opisanej powyżej

Lista dzieci zakwalifikowanych  na rok szkolny 2021/2022

Rocznik 2015

 1. Beziuk Julia
 2. Derewońko Julia
 3. Kozłowski Mikołaj
 4. Kuzionko Nikola
 5. Pawłowska Zuzanna
 6. Troc Leon

Rocznik 2016

 1. Dziermańska Pola
 2. Malinowska Amelia
 3. Malinowska Marcelina
 4. Nowik Maja
 5. Stępkowski Fabian
 6. Zawadzka Antonina

Rocznik 2017

 1. Chwaszczewski Alan
 2. Malinowska Zuzanna
 3. Monzolewska Monika
 4. Pietrzykowska Elżbieta

Rocznik 2018

 1. Ambroziak Julia
 2. Gajko Maria
 3. Hryniewicka Lidia
 4. Hryniewicki Filip
 5. Jaroszewicz Mieleszko Elena
 6. Kazimierczyk Marcelina
 7. Kobus Mikołaj
 8. Koc Adam
 9. Kondrat Aleksandra
 10. Kostiuczuk Zuzanna
 11. Kruszewski Olaf
 12. Molski Michał
 13. Pac Pola
 14. Siegień Marcin
 15. Stalewska Marcelina
 16. Tchórzewski Julian
 17. Troc Olga
 18. Walczak Nikola
 19. Wąsik Aleksandra
 20. Wąsik Nikodem

Lista dzieci niezakwalifikowanych na rok szkolny 2021/2022

Rocznik 2015

 1. Breczko Robert
 2. Iwanicka Magdalena

Rocznik 2016

 1. Bańkowska Alicja
 2. Golonko Michał
 3. Szwagierek Marcel

Rocznik 2017

 1. Gawryluk Miłosz Jan
 2. Godonczuk Liwia
 3. Jaźwiński Antoni
 4. Korniluk Hanna
 5. Kruczkowski Łukasz Karol
 6. Łukianiuk Olga
 7. Makacewicz Fabian
 8. Matus Izabela
 9. Plisiuk Julia
 10. Sakowicz Maksymilian
 11. Strelczuk Stanisław
 12. Tokajuk Mikołaj
 13. Wasilewska Hanna
 14. Wawdziejczuk Jakub
 15. Wyrkowski Artur
 16. Zabrocki Tomasz
 17. Zaręba Grzegorz

Rocznik 2018

 1. Beziuk Hubert
 2. Bienasz Michalina
 3. Błoński Jakub
 4. Bondaruk Anastazja
 5. Demianiuk Nela
 6. Demianiuk Zofia
 7. Falkowska Liliana
 8. Falkowska Milena
 9. Fiedoruk Hanna
 10. Fiedoruk Martyna
 11. Filipiuk Kaja
 12. Golonko Kornel
 13. Gulewicz Tymon
 14. Hornowska Izabela
 15. Jóźwiuk Julian
 16. Kalina Szymon
 17. Kobyliński Aleksander
 18. Leszczyńska Julia
 19. Lewczuk Oleg
 20. Lis Zofia
 21. Malisz Lena
 22. Małkińska Jagoda
 23. Malyshevskyi Maksym
 24. Matujewicz Gabriel
 25. Mieleszko Nika
 26. Niemczynowicz Oliwier
 27. Niewińska Julia
 28. Olszewski Krzysztof
 29. Onopiuk Aleksander
 30. Osmólska Apolonia
 31. Pauk Leon
 32. Pietrowski Tymoteusz Szymon
 33. Romaniuk Cezary
 34. Rzepniewska Olga
 35. Sawczyński Mikołaj
 36. Siemieniuk Lena
 37. Siemieniuk Pola
 38. Sitek Hubert
 39. Sokołowska Oksana
 40. Strus Gabriel
 41. Supruniuk Jonasz
 42. Szefler Bartłomiej
 43. Szyndel Karolina
 44. Taraszkiewicz Maja
 45. Troc Martyna
 46. Walendziak Oliwia
 47. Wawulski Igor
 48. Wąsik Zuzanna
 49. Wierciński Krzysztof
 50. Wróblewski Marcel
 51. Wyszkowski Igor
 52. Wyszomirska Milena
 53. Zabłudowska Maja
 54. Żarska Anna
 55. Żarski Gabriel
 56. Żoch Wojciech

Lista dzieci niebiorących udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym

 1. Sienkiewicz Patrycja
 2. Ławreniuk Michał

Jednocześnie stwierdza się, że wymagana ilość punktów dla kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim wynosi 7.

Komisja rekrutacyjna

Jolanta Kubaj - przewodnicząca komisji (nauczyciel przedszkola)

Jolanta Ziniewicz – członek komisji (nauczyciel przedszkola)

Katarzyna Czykwin – członek komisji (nauczyciel przedszkola)

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim  na rok szkolny 2021/2022

Rocznik 2015

 1. Derewońko Julia
 2. Kozłowski Mikołaj
 3. Kuzionko Nikola
 4. Pawłowska Zuzanna

Rocznik 2016

 1. Dziermańska Pola
 2. Malinowska Amelia
 3. Malinowska Marcelina
 4. Nowik Maja
 5. Stępkowski Fabian
 6. Zawadzka Antonina

Rocznik 2017

 1. Malinowska Zuzanna
 2. Matus Izabela
 3. Monzolewska Monika
 4. Pietrzykowska Elżbieta
 5. Sakowicz Maksymilian
 6. Wasilewska Hanna

Rocznik 2018

 1. Ambroziak Julia
 2. Gajko Maria
 3. Hryniewicka Lidia
 4. Hryniewicki Filip
 5. Jaroszewicz Mieleszko Elena
 6. Kazimierczyk Marcelina
 7. Kobus Mikołaj
 8. Koc Adam
 9. Kondrat Aleksandra
 10. Kostiuczuk Zuzanna
 11. Kruszewski Olaf
 12. Lewczuk Oleg
 13. Malisz Lena
 14. Pac Pola
 15. Siegień Marcin
 16. Stalewska Marcelina
 17. Tchórzewski Julian
 18. Walczak Nikola
 19. Wąsik Aleksandra
 20. Wąsik Nikodem

Lista dzieci nieprzyjętych do Przedszkola Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim na rok szkolny 2021/2022

Rocznik 2015

 1. Beziuk Julia
 2. Breczko Robert
 3. Iwanicka Magdalena
 4. Troc Leon

Rocznik 2016

 1. Bańkowska Alicja
 2. Golonko Michał
 3. Szwagierek Marcel

Rocznik 2017

 1. Chwaszczewski Alan
 2. Gawryluk Miłosz Jan
 3. Godonczuk Liwia
 4. Jaźwiński Antoni
 5. Korniluk Hanna
 6. Kruczkowski Łukasz Karol
 7. Łukianiuk Olga
 8. Makacewicz Fabian
 9. Plisiuk Julia
 10. Strelczuk Stanisław
 11. Tokajuk Mikołaj
 12. Wawdziejczuk Jakub
 13. Wyrkowski Artur
 14. Zabrocki Tomasz
 15. Zaręba Grzegorz

Rocznik 2018

 1. Beziuk Hubert
 2. Bienasz Michalina
 3. Błoński Jakub
 4. Bondaruk Anastazja
 5. Demianiuk Nela
 6. Demianiuk Zofia
 7. Falkowska Liliana
 8. Falkowska Milena
 9. Fiedoruk Hanna
 10. Fiedoruk Martyna
 11. Filipiuk Kaja
 12. Golonko Kornel
 13. Gulewicz Tymon
 14. Hornowska Izabela
 15. Jóźwiuk Julian
 16. Kalina Szymon
 17. Kobyliński Aleksander
 18. Leszczyńska Julia
 19. Lis Zofia
 20. Małkińska Jagoda
 21. Malyshevskyi Maksym
 22. Matujewicz Gabriel
 23. Mieleszko Nika
 24. Molski Michał
 25. Niemczynowicz Oliwier
 26. Niewińska Julia
 27. Olszewski Krzysztof
 28. Onopiuk Aleksander
 29. Osmólska Apolonia
 30. Pauk Leon
 31. Pietrowski Tymoteusz Szymon
 32. Romaniuk Cezary
 33. Rzepniewska Olga
 34. Sawczyński Mikołaj
 35. Siemieniuk Lena
 36. Siemieniuk Pola
 37. Sitek Hubert
 38. Sokołowska Oksana
 39. Strus Gabriel
 40. Supruniuk Jonasz
 41. Szefler Bartłomiej
 42. Szyndel Karolina
 43. Taraszkiewicz Maja
 44. Troc Olga
 45. Troc Martyna
 46. Walendziak Oliwia
 47. Wawulski Igor
 48. Wąsik Zuzanna
 49. Wierciński Krzysztof
 50. Wróblewski Marcel
 51. Wyszkowski Igor
 52. Wyszomierska Milena
 53. Zabłudowska Maja
 54. Żarska Anna
 55. Żarski Gabriel
 56. Żoch Wojciech